Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden 123ehbo.nl geldig vanaf 25-4-2023

Artikel 1     Algemene bepalingen

In deze Algemene leveringsvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Verhuurder: 123ehbo.nl.
 2. Huurder: Degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
 3. Orderbevestiging: Op schrift gestelde aanvaarding van de reservering door 123ehbo.nl aan de huurder.
 4. Overeenkomst: De tussen 123ehbo.nl en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop de algemene leveringsvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 5. Huurtermijn: De periode vanaf de begindatum tot en met einddatum, zoals opgenomen in de overeenkomst.
 6. Retourdatum: De dag na de einddatum van de huurtermijn.
 7. Orderbedrag: Het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.    
 8. Schriftelijk: Door middel van een (digitaal) document, getekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van 123ehbo.nl en/of de huurder.
 9. Gehuurde: De roerende zaak die door 123ehbo.nl op basis van het gestelde in de overeenkomst beschikbaar gesteld wordt aan de huurder.
 10. Leveringsdocument: Document waarin het gehuurde en alle losse onderdelen, behorende bij het gehuurde, worden opgesomd.

Artikel 2     Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door 123ehbo.nl met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de verhuur, het transport en de levering van de verhuurde materialen

2.2 Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die 123ehbo.nl uitbrengt ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst met de huurder.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

2.4 Indien door de huurder algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door 123ehbo.nl.

2.5 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 3     Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een aanvraag voor verhuur van materialen kan enkel ingediend worden via de website van 123ehbo.nl, www.123ehbo.nl

3.2 De huurder dient bij de aanvraag volledige en juiste informatie te verstrekken, waarmee de verhuurder in staat gesteld wordt een adequate overeenkomst op te stellen.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de schriftelijke orderbevestiging door de verhuurder is verzonden aan het door de huurder verstrekte email-adres.

3.4 De orderbevestiging wordt geacht een volledige weergave te zijn van alle van toepassing zijnde bepalingen op de overeenkomst.

3.5 De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder volledig instemt met de inhoud van de orderbevestiging en de daarbij behorende Algemene leveringsvoorwaarden, tenzij huurder binnen 3 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk aangeeft zich niet te kunnen verenigen met de bepalingen. Na deze termijn kan de overeenkomst niet meer worden aangepast of ontbonden, tenzij de verhuurder schriftelijk met een verzoek tot aanpassing of ontbinding instemt.

3.6 De verhuurder heeft het recht een aanvraag tot verhuur zonder opgave van redenen te weigeren.

Ontbinding van de overeenkomst op diensten, zoals EHBO/BHV mensen van de door 123ehbo.nl aangeboden diensten. Hiervoor gelden de volgende termijnen en percentages dan wel bedragen (excl 21% btw): 

 

Termijn  Bedrag/Percentage Met een minimum van
Gedurende offerte status gratis
 > 14 dagen voor aanvang evenement 25 Euro
< 14 dagen voor aanvang evenement 50 % vd geboekte manuren/factuur  25 Euro, maar nooit hoger dan het totaal van de factuur
< 7 dagen voor aanvang evenement 75 % vd geboekte manuren/factuur  50 Euro, maar nooit hoger dan het totaal van de factuur
< 3 dagen voor aanvang evenement  100 % vd geboekte manuren/factuur 100 Euro, maar nooit hoger dan het totaal van de factuur

           

Artikel 4     Levering van het gehuurde

4.1 Levering van het gehuurde vindt plaats op of voor de datum zoals schriftelijk overeengekomen.               

4.2 Levering kan plaatsvinden op twee manieren:

4.2.1 De huurder haalt het gehuurde materiaal op bij de vestiging van 123ehbo.nl;

4.2.2 123ehbo.nl levert het gehuurde materiaal op een door de huurder aangegeven locatie.

4.3 De verzend/transportkosten komen in dit geval voor rekening van de huurder.

4.4 Levering vindt enkel plaats aan diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Levering vindt plaats nadat:

4.5.1 betaling van het volledige orderbedrag en de van toepassing zijnde waarborgsom hebben plaatsgevonden;

4.6 De huurder dient zich bij levering van de materialen expliciet akkoord te verklaren met de kwaliteit en toepasbaarheid van het gehuurde. Hiertoe ondertekent de huurder ter plaatse een leveringsdocument, waarin vastgelegd is welke materialen beschikbaar gesteld zijn door de verhuurder. Met de ondertekening van het leveringsdocument wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden dienen binnen één dag na de aflevering van de materialen schriftelijk bij de verhuurder te worden gemeld. Indien deze termijn is verstreken, vervalt de aansprakelijkheid van de verhuurder.

4.7 Indien sprake is van levering van ondeugdelijke en/of onjuiste materialen door de verhuurder, zullen deze op kosten van de verhuurder worden hersteld en/of vervangen. Deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op de gehuurde materialen en de eventuele transportkosten. De overige kosten die verband houden met de vervanging zijn voor rekening van de huurder. De bewijslast van de eventuele ondeugdelijkheid en/of onjuistheid berust bij de huurder.

Artikel 5     Gebruik van het gehuurde

5.1 Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. 

5.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de voorschriften.

5.3 Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

5.4 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor het veilig gebruik van het gehuurde.     

Artikel 6     Aansprakelijkheid

6.1 De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.

6.2 De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in art. 6.1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten.

6.3 Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.

6.4 Bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient de huurder de cataloguswaarde + 10% van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijs aan de verhuurder te vergoeden. Daarnaast zal de verhuurder tenminste € 25 exclusief btw aan kosten in rekening brengen.

6.5 De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.

6.6 In alle bovenstaande gevallen is de huurder gehouden aan de betaling van, tenminste, de huur over de overeengekomen huurtermijn.

6.7 Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.

6.8 Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.

6.9 Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 7     Eigendomsvoorbehoud

7.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van 123ehbo.nl, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden blijven echter onverkort van kracht.

7.2 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.

7.3 Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van 123ehbo.nl.

Artikel 8     Tarieven en betaling

8.1 Alle tarieven zijn excl. 21% BTW of 9% BTW en inzichtelijk op de site van 123ehbo.nl, www.123ehbo.nl.

8.2 Het orderbedrag dient voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van 123ehbo.nl.

8.3 Er kan schriftelijk worden overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden op basis van facturatie. Het orderbedrag dient in dit geval binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. 123ehbo.nl brengt vanaf de vervaldatum tot aan de dag waarop het volledige orderbedrag betaald is, een rente in rekening gelijk aan de wettelijke rente plus 10% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Indien sprake is van verzuim en de huurder niet redelijkerwijs meewerkt aan het voldoen van de betalingsverplichting, zal de verhuurder een incasso-procedure opstarten. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de huurder.

Artikel 9     De waarborgsom

9.1 De verhuurder brengt per overeenkomst een waarborgsom in rekening. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. De hoogte van de waarborgsom is inzichtelijk op de site van 123ehbo.nl.

9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de waarborgsom eveneens voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van 123ehbo.nl.

9.3 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

9.4 De verhuurder zal de waarborgsom aan de huurder terugbetalen, indien vastgesteld is dat de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde volledig, tijdig en in goede staat heeft teruggebracht.

9.5 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties, vervanging en reiniging.

Artikel 10   Retourbezorging

10.1 Het gehuurde dient op de overeengekomen datum geretourneerd te worden door de huurder. Dit kan op twee manieren:

10.2 De huurder brengt het gehuurde op het overeengekomen tijdstip terug bij de vestiging van 123ehbo.nl

10.3 123ehbo.nl verstrekt een retouretiket waarmee het gehuurde in de verzenddoos de dag na eindiging van de huur voor 15:00 bij het juiste servicepunt van de vervoerder kan worden ingeleverd. De transportkosten komen in dit geval voor rekening van de huurder.

10.4 Retournering kan enkel plaatsvinden door diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5 Het gehuurde dient zonder gebreken geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing en/of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.

10.6 De verhuurder controleert de retour geleverde goederen op volledigheid met behulp van het leveringsdocument dat de huurder bij de levering heeft ontvangen. Vervolgens inspecteert de verhuurder of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform art. 6.

10.7 Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, wordt naast de daadwerkelijke kosten conform art. 6 een opslag gehanteerd van € 25 exclusief btw.

10.8 Het gehuurde dient schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.

10.9 Indien het gehuurde later terugkomt dan de overeengekomen huurtermijn dan worden de kosten doorberekend. a. De huurder heeft de verhuurder op de hoogte gesteld van de extra termijn en dit is bevestigd door de verhuurder. De kosten worden verrekend met de op dat moment geldende tarieven. b. De huurder heeft de verhuurder niet op de hoogte gesteld van de extra termijn of de verhuurder heeft hier niet mee ingestemd. In dit geval kan de verhuurder de op dat moment geldende dagprijzen rekenen te vermeerderen met een opslag van 50% over de totale huursom.

 1. De huurder heeft vooraf aan de einddatum aangegeven dat de gehuurde spullen later worden teruggestuurd en de verhuurder heeft hiermee ingestemd. Dan worden hier geen extra kosten voor verrekend.
 2. Is de retourdatum een zon-feestdag dan dient het gehuurde bij een servicepunt van de vervoerder te worden ingeleverd die op zondag open is. Danwel uiterlijk op de eerst volgende werkdag voor 10:00.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

 

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Medical Team Twente en huurder, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Enschede kennis, tenzij Medical Team Twente er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

Artikel 12 Verwerking Persoonsgegevens 

12.1Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van 123ehbo.nl persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. 123ehbo.nl verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. www.mt2.nl/privacy-verklaring

 

12.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt 123ehbo.nl nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.